Skip to content

لیست موضوع و زمان‌ سخنرانی‌های هفته پژوهش دانشکده علوم

به مناسبت هفته پژوهش ...

نام و نام خانوادگی

موضوع سخنرانی

زمان

لینک جلسه

دکتر زهره نقی زاده

ذهن حواس جمع

شنبه 13/09/1400 ساعت 12

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1

دکتر محمد عرب فیروزجایی

معرفی نرم افزار متمتیکا و کاربردهای آن در آنالیز عددی

یکشنبه 14/09/1400 ساعت 12:30

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1

دکتر مسیب احمدی

آنتروپی آماره های ترتیبی

یکشنبه 14/09/1400 ساعت 12:30

Vee2.mazust.ac.ir/riazi2

دکتر محمد عرب فیروزجایی

معرفی معادلات انتگرال آبل و کاربردهای آن

دوشنبه 15/09/1400 ساعت 11:45

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1

دکتر مسیب احمدی

رفتار حدی آماره های ترتیبی

دوشنبه 15/09/1400 ساعت 12:30

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1

دکتر مریم علیپور

ضرورت مهارت های نرم برای اشتغال پذیری

دوشنبه 15/09/1400 ساعت 13:00

Vee2.mazust.ac.ir/olumcomputer

دکتر امید ضابطی

مهارت های نرم فردی با تحلیل ریاضی

دوشنبه 15/09/1400 ساعت 13:30

Vee2.mazust.ac.ir/olumcomputer

دکتر محمد مهدی علیان نژادی

تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال

سه شنبه  16/09/1400 ساعت 11:30

Vee2.mazust.ac.ir/olumcomputer

دکتر محمد مهدی علیان نژادی

بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا

سه شنبه  16/09/1400 ساعت 12:00

Vee2.mazust.ac.ir/olumcomputer

دکتر محمد اسلامیان

نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن

سه شنبه  16/09/1400 ساعت 12:30

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1

دکتر احمد کمندی

روش های تکراری در پردازش تصویر

چهارشنبه 17/09/1400 ساعت 12:30

Vee2.mazust.ac.ir/riazi1